ОБЯВА

от „Андреас Штил" ЕООД, гр. София, бул. „Ботевградско шосе" № 431

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

У В Е Д О М Я В А М

 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Извършване на СМР на съществуваща административно-складова база, находяща се в гр. София, област София, община София с идентификатор по КК: 68134.8555.269.1"

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Столична, гр. София, ул. "Московска" № 33 или в РИОСВ София, гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10.