Гаранционни условия

Гаранционни условия
Гарант: АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
1839 София

1. Правото да решава за гаранционните претенции по Търговската гаранция е на "Андреас Штил" ЕООД. Това не ограничава правото на клиента да се ползва от разпоредбите на българското законодателство за искове и претенции към договорната си страна по договора за продажба.

2. Претенциите в рамките на гаранционния срок се предявяват към оторизиран дилър на "Андреас Штил" ЕООД, списък на оторизираните дилъри, можете да намерите на www.stihl.bg "Андреас Штил" ЕООД разрешава претенции за безплатна замяна, демонтаж и монтаж на части, за които е доказано, че поради материален дефект и/или неточна изработка са станали неизползваеми и нарушават възможността за обичайна употреба и функционалност на машината. Продукта се приема за рекламация във вида, в който е възникнал дефекта, окомплектован за работа. Диагностика, гаранционно обслужване и ремонт се извършват само в оторизирани сервизи на фирмата.

3. Извън покритието на гаранцията попадат частите, които в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормално износване, неправилни и/или несъвместими режещи или работни органи, горива или консумативи с качества, различни от предписаните от производителя са станали неизползваеми. В обхвата на гаранционното покритие не попадат машини, които са видимо претоварени и експлоатирани в условия, неотговарящи на класа, за който са проектирани. Повече информация може да намерите в Ръководството за употреба, глави "След работа", "Транспортиране", "Почистване", "Поддръжка / Обслужване", "Ремонт" и "Отстраняване на неизправности". Ръководството за употреба е неразделна част от гаранционните условия. Машини, закупени за професионално и служебно използване, подлежат на гаранционно обслужване, ако клиентът е потвърдил с подписа си получаването на Ръководството за употреба и е спазил точно указанията за работа, поддръжка и ремонт.

4. Гаранцията не обхваща: инструменти, влизащи в окомплектовката: пили, отвертки, гаечни ключове; работни органи: водещи шини, вериги, ролки, дискове за рязане, ножове, предпазители и др. подлежащи на нормално износване по време на работа елементи от работните гарнитури; свещи, тампони и амортисьори; въже на стартера, стартерна ролка, стартерна пружина и палци на стартера; водещи колела и рингове, ремъчни шайби, задвижващи части и валове; ауспух; уплътнения и гарнитури; филтри; други режещи и задвижващи елементи; механично увредени или счупени: изключвател на запалването, уловител на веригата, капак на водещото колело, акумулатор, контактни пластини на слотове за акумулатори, захранващи или свързващи кабели, корпуси и резервоари

5. Клиентът губи правото на гаранция в случай на: неспазване на указанията в Ръководството за употреба, относно: обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение; както и при извършване на действия извън посочените в ръководството, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на продукта или на отделни негови части от други неупълномощени лица, включително и неупълномощени сервизи; когато повредата е получена при транспорт или в резултат на небрежно отношение; използвани са несъвместими или с различни качества консумативи, както и неоригинални резервни части на друга фирма; механично увреждане на продукта; след изтичането на гаранционния срок.

6. Гаранционният срок за продукти на STIHL е 24 месеца за лично и 12 месеца за служебно или професионално ползване. Срокът започва да тече от първоначалното закупуване на продукта. Датата на закупуване се удостоверява с: гаранционна карта и платежен документ (фактура или касова бележка). При последваща препродажба от клиента на трето лице гаранционният срок не започва да тече отначало. При извършване на ремонти по време на гаранцията, особено подмяна на части, гаранционният срок не започва да тече отначало

7. Искът на купувача се уважава, ако претенцията му бъде предявена в рамките на гаранционния срок от 24 месеца за лично и 12 месеца за служебно или професионално използване и отговаря на посочените тук условия. Купувачът няма право на иск за обезщетение поради забавена доставка на части за извършване на гаранционния ремонт.

8. Независимо от Търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 От ЗЗП. Повече информация за това, може да намерите по-долу или на адрес: www.stihl.bg/infozzp.aspx

9. Търговската гаранция се предоставя от "Андреас Штил" ЕООД с адрес: бул. "Ботевградско шосе" No: 431, 1839 София, България, тел. 02 / 948 71 11, e-mail: info@stihl.bg

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.112.(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113.(1) (Нова ДВ, бр.18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал.1 ДВ, бр.18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал.3 ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понaся значителни неудобства.

(5) (Предишна ал.4 ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114.(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал.3 ДВ, бр. 61 от 2014г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115.(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1 "Андреас ШТИЛ" ЕООД, София, Ботевградско шосе 431

При възникване на спорен въпрос можете да се свържете с нас на: info@stihl.bg

Ако въпросът не може да се разреши по взаимно съгласие, можете да се обърнете към Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, както и да подадете жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове

Координати на Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уебсайт: www.kzp.bg