Подгответе моторната коса и мястото, на което ще работите

Подгответе мястото, на което ще работите

Преди стартиране на моторната коса и започване на работа с нея, моля, обезопасете мястото, на което ще работите. Освен това прочетете внимателно инструкцията за употреба на Вашия уред и се запознайте с описаните в нея указания за безопасност.

Подгответе моторната коса и мястото, на което ще работите

 • Щом като двигателят заработи, моторните коси започват да отделят отровни отпадни газове. Тези газове могат да са без мирис и цвят. Затова никога не работете с машината в затворени или непроветриви помещения.
 • Винаги се съобразявайте с терена, на който работите. Ако е хлъзгав, мокър, заледен, със сняг по склоновете или е неравен, има голяма опасност от подхлъзване. Внимавайте за препятствия: съществува опасност от спъване в пън или корени!
 • Внимавайте в непосредствена близост до Вас да няма други хора, особено деца, тъй като за тях има потенциална опасност от нараняване. Около Вас трябва да има безопасно разстояние от минимум 15 м, тъй като съществува опасност от нараняване на хората от изхвърчащи предмети! Това разстояние трябва да се спазва и за намиращи се наоколо вещи (превозни средства, стъкла на прозорци) – опасност от повреда на чужда движима или недвижима собственост!
 • Уверете се, че моторната коса е в безопасно за работа състояние. За тази цел прочетете съответните глави в инструкцията за употреба:
  • Да се използва позволена комбинация между режещ инструмент, предпазител, ръкохватка и самар като всички те бъдат монтирани съобразно инструкциите.
  • Плъзгачът / Прекъсвачът "СТОП" да сe регулират лесно на позициите STOP респ. 0.
  • Предпазителят на лоста на газта (в случай, че моделът е оборудван с такъв) и лостът на газта трябва да се движат леко и лостът на газта трябва да се връща самостоятелно в позиция празен ход.
  • Уверете се, че лулата на свещта е добре затегната – в случай, че тя е хлабава могат да се появят искри, които да възпламенят излизащата гориво-въздушна смес – опасност от пожар!
  • Режещ инструмент или приставка за допълнително монтиране: трябва да бъдат монтирани съобразно инструкциите, да са добре затегнати и в безупречно състояние.
  • Уверете се, че защитните приспособления (напр. предпазител за режещия инструмент, тарелка) не са повредени респ. износени. Подменете повредените части. Уредът не бива да се използва с повреден предпазител или износена тарелка (когато надписът и стрелките вече не са четливи).
  • Не правете промени по приспособленията за управление и защита.
  • Ръкохватките трябва да бъдат чисти и сухи – за безопасно водене на моторния уред.
  • Регулирайте самара и ръкохватката(ите) според ръста на работещия.
Vorbereiten

Стартиране

След като сте заредили с гориво моторната си коса STIHL, можете да стартирате уреда.

Във Ваш интерес е при стартиране на уреда да спазвате следните указания за безопасност:

 • Стартирайте уреда винаги на достатъчно разстояние от мястото, където се зарежда с гориво - най-малко на 3 м.
 • Уверете се, че около Вас няма препятствия, които да пречат на работата Ви (напр. клони). Трябва винаги да имате резервен свободен изход в случай на опасност. Така например хлъзгави, заледени или неравни терени могат да се окажат доста опасни, затова избягвайте да работите на такива места.
 • Бъдете много внимателни в непосредствена близост до Вас да няма други лица, но не работете никога сами. На безопасно разстояние винаги трябва да има и други хора, които, ако се наложи, да Ви окажат помощ.

Ако сте взели посочените указания под внимание, можете да стартирате моторната коса.