Глава за косене

PolyCut 20-3

Моля, да имате предвид, че в показания тук случай подходящият за съответния режещ инструмент предпазител вече е монтиран. Информация за подходящия предпазител и правилното му монтиране ще намерите в инструкцията за експлоатация на моторната коса, респ. храстореза.