Нови норми за допустими емисии за двигатели с вътрешно горене (бензинови и дизелови двигатели)

Влезлият в сила през септември 2016 г. Регламент (ЕС) 2016/1628 EURO V определя нови гранични стойности на емисиите за двигатели с вътрешно горене (бензинови и дизелови) за подвижна техника. Тези нови гранични стойности на емисиите влизат в сила от 01 януари 2019 г. за всички продукти STIHL.

Можете да познаете дали вашият продукт STIHL отговаря на новите гранични стойности на емисиите според EURO V по съкращението „2016/1628" в номера на ЕС одобряването на типа.
Освен това в категорията „Продукти" в съответните специфични технически характеристики на вашия продукт ще намерите измерваната стойност на CO₂ съгласно EURO V.

Тази измервана стойност на CO₂ е резултат от изпитване на представителен за типа двигател респ. фамилията двигатели (основен) двигател в дефиниран цикъл на изпитване в лабораторни условия и не представлява изрична или подразбираща се гаранция за мощността на определен двигател.