Метален режещ инструмент

Диск за косене на трева 230 мм

Моля, да имате предвид, че в показания тук случай подходящият за съответния режещ инструмент предпазител вече е монтиран. Информация за подходящия предпазител и правилното му монтиране ще намерите в инструкцията за експлоатация на моторната коса, респ. храстореза.